Regulamin

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie
Ilekroć w Regulaminie zostanie wykorzystany niniejszy termin, oznacza on:
Administrator: właściciel Serwisu opix.pl, będący jednocześnie Usługodawcą i Administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez Użytkowników, zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia RODO [pokaż więcej];
Serwis: serwis internetowy działający pod adresem https://opix.pl, prowadzony przez Administratora;
Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z tym zastrzeżeniem, że wszelkie jej działania muszą odbywać się za zgodą jej opiekuna prawnego, a które to osoby powyżej korzystają z Serwisu, utworzyły Konto, aktywowały Ogłoszenie lub chcą wysłać zapytanie dotyczące Ogłoszenia - zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
Ogłoszenie: sporządzone przez Użytkownika i zamieszczone w Serwisie ogłoszenie zgodne z Regulaminem, dotyczące oferty sprzedaży, wynajmu, pracy, lub innych oferowanych usług mieszczących się w zakresie kategorii udostępnionych przez Serwis;
Towar / Produkt / Przedmiot lub Usługa: rzecz lub usługa oferowana przez Użytkownika w Serwisie, która jest zgodna z Regulaminem;
Konto: usługa Serwisu indywidualnie przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu E-Mail Użytkownika, dzięki której Użytkownik może w Serwisie umieszczać, edytować, usuwać (itp.) swoje Ogłoszenia, a także za pomocą której Użytkownik może prowadzić korespondencję z innymi Użytkownikami Serwisu, jak i realizować inne operacje opisane w Regulaminie;
Regulamin: niniejszy regulamin Serwisu;
Polityka Prywatności: zasady przechowywania danych w Serwisie, dostępne pod adresem https://opix.pl/polityka-prywatnosci;
Wiadomości: treści kierowane do innych Użytkowników za pomocą funkcji przesyłania wiadomości w Serwisie;


PREAMBUŁA
Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Administratora oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
Serwis opix.pl jest bezpłatnym serwisem ogłoszeniowym umożliwiającym dokonywania transakcji sprzedaży, wynajmu, poszukiwania i oferowania pracy, pozwalającym na kontakt pomiędzy Użytkownikami za pomocą wbudowanej funkcji wiadomości bezpośrednich. Wszelkie rozwiązania techniczne, technologiczne, elementy graficzne i inne elementy Serwisu podlegają ochronie prawnej i są wyłącznym prawem autorskim Administratora.
Serwis kierowany jest do wszystkich sprzedawców, kupujących, usługodawców i usługobiorców.


§ 1. Rejestracja w Serwisie
 1. Rejestracja Konta w Serwisie jest dostępna pod adresem https://opix.pl/moje-konto?rejestracja.
 2. Aby zarejestrować Konto należy podać swój aktywny adres E-Mail i ustalić własne, bezpieczne Hasło do konta.
 3. Za rejestrację Konta i korzystanie z niego nie są pobierane żadne opłaty.
 4. Rejestracja Konta w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. Konto w Serwisie mogą zarejestrować wyłącznie te osoby lub jednostki, które spełniają definicję terminu Użytkownik.
 6. Po dokonaniu rejestracji Konta na podany przez Użytkownika adres E-Mail zostanie wysłany link, który służy do weryfikacji podanego adresu E-Mail i aktywacji Konta.
 7. Konta zarejestrowane, a niezweryfikowane i nieaktywowane w ciągu 60 dni zostaną usunięte z Serwisu.


§ 2. Korzystanie z Serwisu
 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, jak i obowiązujących przepisów prawa.
 2. Korzystanie z Serwisu równoznaczne jest z akceptacją obowiązujących postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań niezgodnych z obowiązującym Regulaminem, lub uzasadnionego podejrzenia dotyczącego niewłaściwych działań, mogących wpłynąć na bezpieczeństwo Serwisu bądź jego Użytkowników, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi Ogłoszeniami i treścią, jakie Użytkownik umieścił w Serwisie.
 4. W przypadku naruszeń mogących działać bezpośrednio na bezpieczeństwo innych Użytkowników, w szczególności działań niezgodnych z prawem, próbami wyłudzenia danych lub innymi próbami oszustwa - Administrator, prócz wyżej wymienionych działań, zastrzega sobie prawo do całkowitego zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi podejmującemu takie działania.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych, zgodnych z prawdą danych. Dotyczy to w szczególności konfiguracji Konta, publikowanych Ogłoszeń, czy Wiadomości przesyłanych do innych Użytkowników.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Ogłoszeń i Wiadomości umieszczanych w Serwisie, powinny być one zgodne ze stanem faktycznym i zgodne z prawem.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za transakcje i kontakty dokonywane z innymi Użytkownikami Serwisu.
 8. Użytkownik wystawiający Ogłoszenie powinien dokładnie opisać Towar, Przedmiot lub Usługę.
 9. Zabrania się wystawiania Ogłoszeń, których treść może wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu, zawierających niewłaściwe lub obraźliwe treści lub mogących naruszać przepisy prawa.
 10. Zabrania się wielokrotnego wystawiania Ogłoszeń tego samego Towaru, Przedmiotu lub Usługi, jeśli dany Towar, Przedmiot bądź Usługa danego Użytkownika jest już opublikowana w Serwisie, niezależnie od kategorii, w której zostały one opublikowane.
 11. Zabrania się zakładania przez Użytkownika więcej niż jednego konta prywatnego i jednego konta firmowego.
 12. Zabrania się rozsyłania informacji handlowych lub SPAM'u za pomocą Serwisu.
 13. Zabrania się wykorzystywania danych zawartych w Serwisie do celów innych, niż działanie samego Serwisu.


§ 3. Ogłoszenia
 1. Publikowanie Ogłoszeń w Serwisie jest dostępne dla każdego Użytkownika posiadającego zarejestrowane i aktywowane Konto.
 2. Czas publikacji Ogłoszenia w Serwisie wynosi 90 dni.
 3. Dodanie Ogłoszenia jest możliwe wyłącznie za pomocą formularza dodawania Ogłoszenia, dostępnego po zalogowaniu się Użytkownika na swoje Konto.
 4. Treść Ogłoszenia musi być napisana w języku polskim. Dopuszczane są Ogłoszenia w innym języku, jeśli treść obcojęzyczna jest poprzedzona treścią napisaną w języku polskim.
 5. Administrator nie ingeruje w treść i zawartość Ogłoszeń zapisywanych przez Użytkowników, niemniej jednak każde Ogłoszenie może być przedmiotem weryfikacji przez Administratora i w przypadku, gdy nie spełnia ono wymagań Regulaminu - może być przez Administratora cofnięte do zredagowania przez Użytkownika, bądź całkowicie usunięte.
 6. Użytkownik oświadcza, że publikując Ogłoszenie ma pełne prawa do treści, zdjęć i zawartości, którą umieszcza i w żaden sposób nie narusza swoją publikacją praw osób trzecich.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z Serwisu, jeśli dokonano sprzedaży lub oferta wygasła i jest już nieaktualna z innych przyczyn.
 8. Tytuł, opis i treść Ogłoszenia musi być powiązana z Towarem / Przedmiotem / Usługą publikowanego Ogłoszenia, być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, nie może wprowadzać innych Użytkowników w błąd i nie może zawierać żadnych dodatkowych danych kontaktowych jak np. adresów E-Mail, telefonów kontaktowych, czy adresów innych stron internetowych - dotyczy to również danych kontaktowych, które podawane byłyby w sposób niejawny, za pomocą maskowania lub modyfikowania treści, a które sugerowałyby istnienie rzeczywistego, łatwego do odszyfrowania przez Użytkowników odnośnika (np. mojastrona kropka kom). Ogłoszenia zawierające takie dane będą bezpowrotnie usuwane przez Administratora, a Użytkownik notorycznie naruszający ten punkt Regulaminu zostanie zablokowany.
 9. Zabrania się publikacji Ogłoszeń, które: zawierają słowa powszechnie uznane za obraźliwe, naruszają powszechne dobre obyczaje i zwyczaje, wprowadzają w błąd, naruszają prawa osób trzecich bądź w inny sposób naruszają przepisy prawa, szkalują lub zniesławiają inne osoby lub firmy, zawierają reklamę lub elementy, logotypy i grafiki innych stron, w szczególności stron i serwisów o tematyce ogłoszeniowej, konkurencyjnej wobec niniejszego Serwisu. Pełna lista zakazanych treści dla Ogłoszeń dostępna jest w załączniku Nr 1 niniejszego Regulaminu
 10. Zdjęcia publikowane wraz z Ogłoszeniem nie mogą zawierać logotypów (z wyłączeniem ogłoszeń w kategoriach: Praca, Usługi i Firmy), znaków wodnych, ramek, elementów graficznych wyróżniających zdjęcie, nie mogą naruszać praw autorskich ani praw osób trzecich, czy praw do wizerunku.
 11. Ogłoszenie może być przez Użytkownika promowane na innych stronach internetowych, mediach społecznościowych, komunikatorach i wydrukach reklamowych wyłącznie z linkiem prowadzącym do Ogłoszenia w Serwisie.
 12. Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Serwisie wyraża zgodę na bezpłatne promowanie Ogłoszenia przez Administratora na innych stronach internetowych, mediach społecznościowych i kontach bezpośrednio powiązanych z Serwisem.
 13. Ogłoszenia, których czas publikacji minął przechodzą do zakładki Zakończone, dostępnej na Koncie Użytkownika. Ogłoszenia Zakończone mogą być ponownie aktywowane przez Użytkownika i opublikowane w Serwisie.
 14. Ogłoszenia, których czas publikacji nie minął, a zostały zakończone przez Użytkownika, mogą być ponownie aktywowane z zakładki Zakończone. Ponowna publikacja Ogłoszenia zakończonego przed czasem nie wydłuża terminu liczonego od pierwotnej publikacji, ani nie przenosi Ogłoszenia na początek listy najnowszych publikowanych Ogłoszeń. Ogłoszenia, których pierwotny termin publikacji nie minął nie są traktowane jako nowe w Serwisie.
  Przykład na Ogłoszeniu opublikowanym 01.07.2024, z terminem publikacji do 29.09.2024 (90 dni)
  • Użytkownik zakończył publikację Ogłoszenia 20.07.2024 i aktywował je ponownie 21.07.2024: Ogłoszenie będzie publikowane do 29.09.2024 (70 dni), zajmując miejsce na liście, jakie aktualnie miałoby przed ręcznym zakończeniem publikacji.
  • Użytkownik zakończył publikację Ogłoszenia 20.07.2024 i aktywował je ponownie 30.09.2024: Ogłoszenie będzie publikowane do 29.12.2024 (90 dni), zajmując początkowo pierwsze miejsce na liście najnowszych Ogłoszeń.
 15. Treść Ogłoszenia może być w dowolnym momencie edytowana. Po zapisaniu edytowanego Ogłoszenia należy je ponownie aktywować, aby Ogłoszenie było ponownie opublikowane w Serwisie.
 16. Ogłoszenie może być w dowolnym momencie usunięte z publikacji. Usunięcie publikowanego Ogłoszenia oznacza przeniesienie go do zakładki Zakończone, dostępnej na Koncie Użytkownika.
 17. Usunięcie Ogłoszenia z zakładki Zakończone, dostępnej na Koncie Użytkownika, bezpowrotnie usuwa Ogłoszenie z Konta Użytkownika.
 18. Ogłoszenia znajdujące się w zakładce Zakończone, dostępnej na Koncie Użytkownika, co do których Użytkownik nie podejmie żadnej akcji - usuwane są automatycznie po upływie 60 dni od umieszczenia Ogłoszenia w tej zakładce.


§ 4. Moduł Wiadomości
 1. Serwis umożliwia przesyłanie Wiadomości do innych Użytkowników, moduł Wiadomości jest dostępny wyłącznie dla Użytkowników Serwisu, którzy zarejestrowali i aktywowali swoje Konto w Serwisie.
 2. Użytkownik wysyłający Wiadomość identyfikuje się swoim imieniem lub nazwą użytkownika, jaka została ustawiona i włączona w Koncie Użytkownika.
 3. Użytkownik posiada możliwość zgłoszenia i zablokowania innego Użytkownika za pomocą odpowiedniego formularza zgłoszenia, dostępnego w oknie Wiadomości. Użytkownik może zgłosić SPAM, obraźliwe treści, lub próbę oszustwa. Po wybraniu tej opcji Użytkownik nie będzie więcej otrzymywał Wiadomości od zablokowanego Użytkownika, a do Administratora trafi odpowiednie zgłoszenie.

  Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do zgłaszania tylko faktycznych i jednoznacznych naruszeń przez innych Użytkowników, zgłaszanie innych Użytkowników "za karę" (np. Użytkownik nie zgodził się na obniżenie ceny) może poskutkować trwałym zablokowaniem konta Użytkownika zgłaszającego.


§ 5. Ograniczenia odpowiedzialności
 1. Administrator nie odpowiada za żadną treść, czy poprawność danych Ogłoszeń lub Wiadomości Użytkowników korzystających z Serwisu.
 2. Administrator nie odpowiada za pochodzenie, jakość, trwałość, dostawę, odbiór, wysyłkę, zapłatę lub przydatność Towarów oferowanych przez Użytkowników.
 3. Administrator nie odpowiada za żadne szkody powstałe poprzez otwieranie załączników, czy linków przesyłanych przez Użytkowników Serwisu.
 4. Administrator nie odpowiada za transakcje dokonywane pomiędzy Użytkownikami i nie bierze udziału w sporach powstałych pomiędzy Użytkownikami.
 5. Administrator nie może zagwarantować bezbłędnej i stale dostępnej komunikacji drogą internetową, umożliwiającej dostęp do Serwisu. Administrator nie odpowiada za błędy techniczne lub elektroniczne powstałe w trakcie użytkownia Serwisu, a na które nie ma wpływu.
 6. Administrator nie odpowiada za ewentualne błędy Serwisu, mogące wynikać z użytkowania przestarzałych wersji przeglądarek Użytkownika.


§ 6. Rozwiązanie Umowy
 1. Użytkownik oraz Administrator mają prawo rozwiązać zawartą umowę o świadczenie Usług w dowolnym momencie.
 2. Rozwiązanie umowy nie generuje żadnych kosztów i roszczeń finansowych wobec drugiej strony pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem.
 3. Rozwiązanie umowy równoznaczne jest z zakończeniem i usunięciem wszelkich, również opublikowanych Ogłoszeń Użytkownika.
 4. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika, lub za pomocą wniosku przesłanego poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, w zakładce Kontakt.
 5. Użytkownik może rozwiązać umowę również poprzez niezaakceptowanie zmian w Regulamine, jeśli zmiany Regulaminu nastąpią.
 6. W przypadku rozwiązania umowy za pomocą formularza kontaktowego Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu E-Mail, na który zarejestrowane jest Konto w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji takiego wniosku, która odbywa się na tej samej zasadzie, co weryfikacja usunięcia Konta Użytkownika zainicjowana przez Użytkownika.


§ 7. Postanowienia końcowe
 1. Koszystanie z Serwisu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Treść Ogłoszeń publikowanych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.C., a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w myśl art. 71 K.C.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu i Polityki Prywatności. Administrator poinformuje Użytkowników Serwisu o zmianie Regulaminu poprzez rozesłanie stosownej informacji za pomocą wiadomości E-Mail, nie później niż na 14 dni przed wejściem Regulaminu w życie. Użytkownicy, którzy zalogują się na swoje Konto po raz pierwszy od zmiany zapisów Regulaminu zostaną poinformowani o nowych zapisach, mając możliwość akceptacji lub odrzucenia nowego Regulaminu. Odrzucenie zapisów nowego Regulaminu równoznaczne będzie z dobrowolnym i bezkosztowym rozwiązaniem umowy między Użytkownikiem a Administratorem, według zasad określonych w § 6. niniejszego Regulaminu. Usługi aktywowane przed zmianą zapisów Regulaminu nie będą objęte zapisami wynikającymi z nowego Regulaminu.
 4. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych aktów prawnych bezwzględnie obowiązujących w polskim prawie.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, związane z usługami świadczonymi w zakresie działalności Serwisu, rozstrzygane będą przez właściwe dla danej relacji sądy.Załącznik nr 1: Zakazane Ogłoszenia
Przedmiotem Ogłoszenia nie mogą być:
 1. Napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, zawierające nikotynę, w tym również liquidy, e-papierosy lub części do e-papierosów.
 2. Wyroby psychotropowe, środki odurzające, dopalacze, narotyki i wszystkie środki mogące działać podobnie, stosowane jako zamienniki dla wymienionych wyrobów.
 3. Produkty farmaceutyczne, farmakologiczne, weterynaryjne wydawane na receptę lub produkty, które ze względu na obowiązujące przepisy prawne nie mogą być wprowadzane do obrotu w Polsce, lub wymagają specjalnych zezwoleń.
 4. Materiały niebezpieczne t.j.: materiały wybuchowe, pirotechniczne, radioaktywne, broń, amunicja, substancje chemiczne, odpady lub inne środki mogące zagrażać życiu, zdrowiu bądź środowisku.
 5. Materiały pornograficzne i erotyczne (np. lalki, wibratory, z wyłączeniem strojów erotycznych), w tym zdjęcia, filmy, wszelkie usługi erotyczne, usługi prostytucji i wszelkie materiały mogące zawierać obsceniczne treści, lub treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, zawierające przemoc lub propagujące sadyzm wobec ludzi lub zwierząt.
 6. Przedmioty propagujące bądź nawiązujące do symboliki komunistycznej, nazistowskiej lub faszystowskiej.
 7. Przedmioty bądź wszelkiego rodzaju materiały mogące nawoływać do nienawiści na tle różnic rasowych, etnicznych, narodowościowych, wyznaniowych, orientacji lub preferencji seksualnych.
 8. Materiały pochodzenia biologicznego t.j. organy ludzkie i zwierzęce, odpady, szczątki, zwłoki, wydzieliny, osocze, krew, płyny ustrojowe itp.
 9. Gatunki zwierząt i roślin, którymi handel regulowany jest na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
 10. Oferty adopcji ludzi lub zwierząt, Usługi zastępczego urodzenia dziecka (surogacji).
 11. Przedmioty pochodzące z przestępstwa jak i ze stref objętych działaniami wojennymi.
 12. Materiały zawierające treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.
 13. Przedmioty, Produkty bądź Usługi, którymi obrót jest ograniczony prawem lub umowami o zakazie dystrybucji, sprzedaży, odsprzedaży, czy odstąpienia.
 14. Muzyka, filmy, oprogramowanie Not For Resale, demo, freeware, shareware, abandonware oraz inne towary, które mogą naruszać prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej.
 15. Oprogramowanie i urządzenia służące do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub naruszające dobre obyczaje, w tym: zawierające wirusy komputerowe, trojany lub inny szkodliwy kod, umożliwiające pobieranie informacji o użytkownikach komputerów bez ich wiedzy, do usuwania blokad i haseł z wszelakich urządzeń elektronicznych oraz informacje, instrukcje i Usługi pozwiązane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad.
 16. Produkty podrobione i naruszające prawa autorskie, własnościowe, prawa do niezarejestrowanych i zarejestrowanych znaków towarowych, prawa własności intelektualnej.
 17. Dokumenty osobiste, rejestracyjne i dowody tożsamości, zarówno własne jak i cudze, oryginały jak i repliki, w tym: dowody osobiste, paszporty, prawo jazdy, karty rowerowe, legitymacje, dyplomy, certyfikaty szkoleń, dowody rejestracyjne i karty pojazdów.
 18. Prace doktorskie, magisterskie, inżynieryjne, licencjackie, maturalne, dyplomowe jak również Usługi związane z tworzeniem takich prac.
 19. Udziały w spółkach, wierzytelności, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy, produkty ubezpieczeniowe oraz inne instrumenty finansowe, które są oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyłączeniem papierów wartościowych o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej, przekazywanych w formie materialnej.
 20. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego, oryginalnego oprogramowania, które może być aktywowane wymienionym kluczem seryjnym.
 21. Wszelkie konta i Usługi tworzenia kont w serwisach internetowych, grach komputerowych, platformach streamingowych, komunikatorach, programach pocztowych, programach partnerskich lub lojalnościowych.
 22. Dane osobowe, listy mailingowe, bazy klientów.
 23. Usługi polegające na prowadzeniu masowej korespondencji elektronicznej (E-Mailing).
 24. Systemy inwestycyjne oraz systemy do gier liczbowych, losowych, bukmacherskich jak i Usługi związane z udzielaniem pomocy w uczestnictwie lub przystępowaniu do takich gier.
 25. Karty SIM bądź usługi rejestracji kart SIM, wsparcia w czynnościach ich rejestracji, doładowania kart SIM.
 26. Bilety na wydarzenia sportowe, kulturalne, masowe.
 27. Narzędzia rybackie i urządzenia połowowe lub łowieckie, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa oraz Usługi związane z wytwarzaniem takich przedmiotów.